സുറിയാനി കണക്കും പെരുന്നാള്‍ തീയതികളും – വര്‍ഗീസ് ജോണ്‍ തോട്ടപ്പുഴ

untitled untitled

Liturgical Calendar and Feast Dates : An article by Verghis John Thottappuzha (Bethel Patrika December 2015 pp.15 – 16)