നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം എവിടെയാകുന്നു – ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്

untitled untitled untitled

Parish Assembly membership and MOSC Constitution : An article by Dr M Kurian Thomas (Bethel Patrika December 2015 pp. 10 – 12)