ഫാ. ജിനേഷ് വര്‍ക്കിക്ക് പ. ദിദിമോസ് പ്രഥമന്‍ അവാര്‍ഡ്

fr_jinesh_varkey_award fr_jineshvarkey

എയ്ഡ്സ് രോഗികളെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പരിചരിക്കുന്ന ഫാ. ജിനേഷ് വര്‍ക്കിക്ക് പ. ദിദിമോസ് പ്രഥമന്‍  അവാര്‍ഡ്.