പഴന്തോട്ടം പള്ളിയില്‍ കാര്‍ഷിക വിളവെടുപ്പ് ആവേശമായി

pazhanthottan_pally