1958-ലെ സഭാ സമാധാനത്തോടുള്ള ഇടവകകളുടെ പ്രതികരണം

1958_unity_churches_1puthenkavu_association_1959puthencavu_association_2

1958-ലെ സഭാ സമാധാനത്തോടുള്ള ഇടവകകളുടെ പ്രതികരണം (Manorama News, 1958 Dec. 27)