പ. വട്ടശ്ശേരില്‍ തിരുമേനിയുടെ ചരമ കനക ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങള്‍

St_Dionysius_Vattasseril

പ. വട്ടശ്ശേരില്‍ തിരുമേനിയുടെ ചരമ കനക ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങള്‍.