സഭാ സമാധാനം: ചില അര്‍മ്മീനിയന്‍ ചിന്തകള്‍ by ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്

bava_patriarch1

സഭാ സമാധാനം ചില അര്‍മ്മീനിയന്‍ ചിന്തകള്‍ by ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്

Church Unity in Malankara: Some Armenian Thoughts by Dr. M. Kurian Thomas.