യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മുളക്കുളം സോണല്‍ സമ്മേളനം

kandanad_west_ocym

കണ്ടനാട് വെസറ്റ് ഭദ്രാസന യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മുളക്കുളം സോണല്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ നിന്നും.