പത്രോസ് മാർ ഒസ്താത്തിയോസ് തിരുമേനിയുടെ കബറിന്കലേക്കുളള തീർത്ഥയാത്ര

onakkoor onakkoor_pally

കണ്ടനാട് ക൪മേൽ ദയറായിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പത്രോസ് മാർ ഒസ്താത്തിയോസ് തിരുമേനിയുടെ കബറിന്കലേക്കുളള തീർത്ഥയാത്ര ഒാണക്കൂർ വലിയ പളളിയിൽ നിന്നും