സെമിത്തേരിയില്‍ മേയുന്ന പള്ളി പ്രമാണികള്‍ വായിച്ചറിയാന്‍ ഒരു കോടതിവിധി

kallara_kabar

 

Malankara Sabha Deepam, Jan. 5, 2015