ഏലിയാസ് പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായുടെ മലങ്കര സന്ദര്‍ശനം: അറിയപ്പെടാത്ത വസ്തുതകള്‍

HH_Elias_patriarchHH_Elias_Patriarch_1

ഏലിയാസ് പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായുടെ മലങ്കര സന്ദര്‍ശനം: അറിയപ്പെടാത്ത വസ്തുതകള്‍ by Fr. Dr. B. Varghese.