മലങ്കരസഭയുടെ ഇടവകകളിൽ പാലിക്കപ്പടേണ്ട കോവിഡ് നിബന്ധനകളെപ്പറ്റി വൈദിക ട്രസ്റ്റി