കേരള ഗവണ്‍മെന്‍റ് നടപടിയില്‍ തോട്ടയ്ക്കാട് പള്ളി പ്രതിഷേധിച്ചു