പ. മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മ / ഫാ. ഡോ. ടി. ജെ. ജോഷ്വാ