ഒരു കൗദാശിക മാനവികത / ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

ഒരു കൗദാശിക മാനവികത / ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

A Sacramental Humanism / Dr. Paulos Mar Gregorios

A Sacramental Humanism. How My Mind has Changed (The Christian Century, Sept. 23, pp. 1116-1120)