കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി 15 നോമ്പാചരണം: ഏഴാം ദിവസം

https://youtu.be/Rttf9Ucrk_4