ഒരു വടിയും കുറെ വെടിയും / ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്

parumala_thirumeni_amshavadi

ഒരു വടിയും കുറെ വെടിയും / ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്