കട്ടച്ചിറ പള്ളി തര്‍ക്കം: ഫാ. എം. ഒ. ജോണ്‍ അച്ചന്‍റെ പ്രസ്താവന