മര്‍ത്തമറിയം സമാജ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം

2018 മെയ് 16 നു നടക്കുന്ന അഖിലമലങ്കര വനിതാസമാജത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിനായുള്ള  അവലോകനയോഗം വനിതാസമാജം പ്രസിഡന്റ് യൂഹാനോൻ മാർ പോളികാർപോസ് തീരുമാനസുകൊണ്ടു തൃക്കുന്നതുസെമിനാരിപള്ളിയിൽ  ഉത്ഘാടണം ചെയ്യുന്നു.