കോലഞ്ചേരി പള്ളിയുടെ ഇടവക കുടുംബ സംഗമം

കോലഞ്ചേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ പള്ളിയുടെ ഇടവക കുടുംബ സംഗമം

Posted by OCYM Kolenchery Unit on Sonntag, 21. Januar 2018

കോലഞ്ചേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ പള്ളിയുടെ ഇടവക കുടുംബ സംഗമം