കോലഞ്ചേരിപള്ളി വീട് നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കി

കോലഞ്ചേരി പള്ളി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന 5 മത് വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടു.