ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ഒരുമിച്ചു വരുന്നത് അറുപത്തിയേഴാം തവണ – വര്‍ഗീസ് ജോൺ തോട്ടപ്പുഴ

 

Verghis_John

ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ഒരുമിച്ചു വരുന്നത് അറുപത്തിയേഴാം തവണ – വര്‍ഗീസ് ജോൺ തോട്ടപ്പുഴ

good_friday_march_25marthoma_mathews_ii_catholicos   ignatius_aprem_i_patriarch_1ignatius_aprem_i_patriarch_2  ignatius_aprem_i_patriarch baselius_geevarghese_ii_catholicos_1 baselius_geevarghese_ii_catholicos

goodfriday_vachanippu