പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ ചരമ കനക ജുബിലീ പവിത്രസ്മൃതി വർണ്ണന