എനിക്ക് ഉടനെ കിട്ടണം – ബി. എസ്. വാര്യര്‍

devotional_thoughts