വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളില്‍ വിജയം നേടേണ്ടത് കോടതികളില്‍ നിന്നല്ല: പാത്രിയര്‍ക്കീസ്

court_patriarchknanaya