വിശ്വമാനവന്‍: പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം / വര്‍ഗീസ് ഡാനിയേല്‍

വിശ്വമാനവന്‍
പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം     E Book

പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസിന്‍റെ
കോസ്മിക്മാന്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ 
സ്വതന്ത്ര ആവിഷ്ക്കാരം

; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

വര്‍ഗീസ് ഡാനിയേല്‍

സോഫിയാ ബുക്സ്
കോട്ടയം

Viswa Manavan
(Cosmic Man: The Divine Presence – A Study)
Varghese Daniel
Published by Joice Thottackad on behalf of Gregory of India Study Centre
for the glory of God and for the benefit of humankind.
First Edition: Nov. 24, 2017
Distributors: Sophia Books, Thirunakkara, Kottayam Mob: 99471 20697
Typesetting & Printing : Sophia Print House, Kottayam
Rs. 125/-