വാകത്താനം ഓർത്തഡോക്സ് കൺവൻഷൻ

vakathanam_convention

30-മത് വാകത്താനം ഓർത്തഡോക്സ് കൺവൻഷൻ വള്ളിക്കാട്ട് ദയറായിൽ ഡോ. യൂഹാന്നോൻ മാർ ദീയസ്ക്കോ റോസ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ..